Malayalam GK Mock Test Questions and Answers

1. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് ആരാണ്?
(എ) ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ
(ബി) ദാദാഭായ് നവറോജി
(സി) മഹാത്മാഗാന്ധി
(ഡി) ജയ് പ്രകാശ് നാരായൺ

2. താഴെപ്പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത്?
(എ) ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ
(ബി) ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത
(സി) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
(ഡി) ദാദാഭായ് നവറോജി

3. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 1848-ൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്?
(എ) വില്യം ബെന്റിങ്ക് പ്രഭു
(ബി) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
(സി) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
(ഡി) കോൺവാലിസ് പ്രഭു

4. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽ മിൽ 1853-ൽ കോവാസ്ജി നാനാഭോയ് ആരംഭിച്ചത് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് നഗരത്തിലാണ്?
(എ) ബംഗാൾ
(ബി) ബീഹാർ
(സി) ബോംബെ
(ഡി) മദ്രാസ്

5. ആദ്യത്തെ ക്ഷാമം 1860-61 ൽ ഉണ്ടായത്:
(എ) ഒറീസ
(ബി) മദ്രാസ്
(സി) പശ്ചിമ യു.പി
(ഡി) പഞ്ചാബ്

6. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് കണ്ണീരിലാണ് ബോംബെയ്ക്കും താനെയ്ക്കും ഇടയിൽ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചത്?
(എ) 1853
(ബി) 1858
(സി) 1857
(ഡി) 1900

7. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്നകാർട്ടയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്?
(എ) വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മക്കാലെയുടെ മിനിറ്റ്സ്
(ബി) വാർധ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
(സി) വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്
(ഡി) ഹാർട്ടോഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്

8. വാർധ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് തെറ്റ്?
(എ) 7 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായിരുന്നു.
(ബി) വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള ഏക മാർഗമായി അത് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
(സി) അത് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാനും സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുമാണ്.
(ഡി) ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില അടിസ്ഥാന കരകൗശലവസ്തുക്കൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇത്.

9. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ‘ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്സ്’ ആരംഭിച്ചത്?
(എ) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
(ബി) കോൺവാലിസ് പ്രഭു
(സി) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
(ഡി) റിപ്പൺ പ്രഭു

10. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ?
(എ) എലൻബറോ പ്രഭു
(ബി) സർ ചാൾസ് (പ്രഭു) മെറ്റ്കാൾഫ്
(സി) ഓക്ക്ലാൻഡ് പ്രഭു
(ഡി) ആംഹെർസ്റ്റ് പ്രഭു

11. സതി ആചാരം 1829-ൽ നിർത്തലാക്കി:
(എ) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
(ബി) ഹാർഡിംഗ് പ്രഭു
(സി) വില്യം ബെന്റിങ്ക്
(ഡി) ഓക്ക്ലാൻഡ് പ്രഭു

12. 1820-കളിൽ യംഗ് ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു
(എ) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
(ബി) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
(സി) സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ്
(ഡി) ഹെൻറി ലൂയിസ് വിവിയൻ ഡെറോസിയോ

13. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ്?
(എ) സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം
(ബി) വിധവ പുനർവിവാഹം
(സി) ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുക
(ഡി) തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കൽ

14. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി 1875-ൽ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചത്:
(എ) ഡോ. ആനി ബീസന്റ്
(ബി) എ.ഒ. ഹ്യൂം
(സി) മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കിയും കേണൽ ഓൾക്കോട്ടും
(ഡി) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

15. ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് പൂനെയിൽ മുക്തി മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്?
(എ) പണ്ഡിത രമാഭായി
(ബി) ജ്യോതിബ ഫൂലെ
(സി) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
(ഡി) മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ് റാനഡെ

16. ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ല?
(എ) വിവേകാനന്ദൻ 1893-ൽ യു.എസ്.എ.യിലെ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന അഖില ലോകമത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
(ബി) സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ജ്യോതിബ ഫൂലെയാണ്
(സി) ദയാനന്ദ സരസ്വതി പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു.
(ഡി) ആര്യസമാജം 1875-ൽ ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിതമായി.

17. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മധ്യവർഗം
(എ) 1857 ലെ കലാപത്തെ പിന്തുണച്ചു
(ബി) 1857-ലെ കലാപത്തോട് നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു
(സി) തദ്ദേശീയ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ പോരാടി
(ഡി) 1857 ലെ കലാപത്തെ എതിർത്തു

18. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത്?
(എ) ഝാൻസി: ലക്ഷ്മി ഭായ്
(ബി) ഗ്വാളിയോർ: താന്തിയ ടോപെ
(സി) കാൺപൂർ: നാനാ സാഹിബ്
(ഡി) അലഹബാദ്: കുൻവർ സിംഗ്

19. ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റർമാരുടെ അടിച്ചമർത്തൽ 1860-ൽ എഴുതിയ “നീൽ ദർപൻ” എന്നതിൽ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചു:
(എ) ദിനബന്ധു മിത്ര
(ബി) മധുസൂദൻ ദത്ത
(സി) ഹരീഷ് ചന്ദ്ര മുഖർജി
(ഡി) ലാലാ ശ്രീനിവാസ് ദാസ്

20. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യം പരിഗണിക്കുക:
1. 1855-ലാണ് സന്താൽ കലാപം ആരംഭിച്ചത്.
2. 1793-ലെ സ്ഥിരമായ ഭൂമി സെറ്റിൽമെന്റാണ് സന്താൽ കലാപത്തിന് കാരണം.
3. ഒറീസ്സ സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് സാന്തലുകൾ
ചുവടെയുള്ള കോഡ് നൽകി ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) 1 മാത്രം
(ബി) 1 ഉം 2 ഉം
(സി) 2 ഉം 3 ഉം
(ഡി) 3 മാത്രം

Quiz Objective Papers
Practice Papers Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Question
MCQs Model Papers

21. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?
(എ) സരോജിനി നായിഡു
(ബി) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
(സി) ആനി ബസന്റ്
(ഡി) അരുണ ആസഫ് അലി

22. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ?
(എ) സി ആർ ദാസ്
(ബി) വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
(സി) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
(ഡി) നരേന്ദ്ര ദേബ്

23. “സ്വരാജ് എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, എനിക്കത് ലഭിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്?
(എ) മഹാത്മാഗാന്ധി
(ബി) ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ
(സി) ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ
(ഡി) ബാലഗംഗാധര തിലക്

24. ഉപ്പ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാനുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് മറുപടിയായി
(എ) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
(ബി) നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം
(സി) ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം
(ഡി) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം

25. ഏത് സെഷനിലാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് ‘വിഭജിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം നൽകിയത്?
(എ) ലഖ്‌നൗ 1931
(ബി) കറാച്ചി 1933
(സി) ലാഹോർ 1940
(ഡി) കറാച്ചി 1943

26. 1940-ൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടു വച്ച വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു
(എ) വേവൽ
(ബി) ലിൻലിത്ഗോ
(സി) വെല്ലിംഗ്ടൺ
(ഡി) ബ്രാബോൺ

27. 1936-ൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?
(എ) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
(ബി) തിലക്
(സി) ഗുരു നാനാക്ക്
(ഡി) ബി ആർ അംബേദ്കർ

28. “ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
(എ) സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
(ബി) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
(സി) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
(ഡി) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം

29. ഇന്ത്യാ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?
(എ) പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
(ബി) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
(സി) ആചാര്യ ജെ ബി കൃപലാനി
(ഡി) മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്

30. ലോക്‌സഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം
(എ) 40 അംഗങ്ങൾ
(ബി) 50 അംഗങ്ങൾ
(സി) 80 അംഗങ്ങൾ
(ഡി) 160 അംഗങ്ങൾ

31. ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ പാറ്റേൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്-
(എ) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
(ബി) യു.എസ്.എ
(സി) റഷ്യ
(ഡി) കാനഡ

32. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ്-
(എ) പാർലമെന്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ
(ബി) പാർലമെന്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ
(സി) പാർലമെന്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ
(ഡി) ലോക്‌സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ

33. 1978-ൽ രൂപീകരിച്ച പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമിതിയാണ് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
(എ) ബൽവന്ത്രയ് മേത്ത കമ്മിറ്റി
(ബി) ജിവികെ റാവു കമ്മിറ്റി
(സി) എൽഎം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി
(ഡി) അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

34. ആർട്ടിക്കിൾ 154 പറയുന്നത്, ഗവർണർക്ക് തന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേനയോ വിനിയോഗിക്കാമെന്ന്. കീഴാളർ എന്ന വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു-
(എ) എല്ലാ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും
(ബി) മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരും
(സി) മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും മാത്രം
(ഡി) ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ മാത്രം

35. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ 74-ാം ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ സവിശേഷത ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
(എ) അക്കൗണ്ടുകളുടെ പരിപാലനത്തിനും ഓഡിറ്റിനുമുള്ള നടപടിക്രമം സംസ്ഥാന ഗവർണർ തീരുമാനിക്കും
(ബി) മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിൽ SC, ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ (മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ) അനുപാതത്തിൽ സീറ്റ് സംവരണം
(സി) ചെറിയ നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്കായുള്ള നഗർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണഘടന
(ഡി) എസ്‌സി, എസ്ടി സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒഴികെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കണം

36. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയതയുടെ പ്രകടനമാണ്?
(എ) അന്തർ സംസ്ഥാന അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ
(ബി) ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രൂപീകരണം
(സി) മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രൂപീകരണം
(ഡി) ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാനുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം

37. സൂചിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാലക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക-
(എ) INC, NCP, BSP, BJP
(ബി) BJP, INC, BSP, NCP
(സി) INC, BJP, NCP, BSP
(ഡി) INC, BJP, BSP, NCP

38. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ എക്സ്-ഓഫീഷ്യോ അംഗം അല്ലാത്തത്?
(എ) ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ
(ബി) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ
(സി) സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ
(ഡി) എസ്ടികൾക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ

39. ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാരവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്?
(എ) ആർട്ടിക്കിൾ 124
(ബി) ആർട്ടിക്കിൾ 224
(സി) ആർട്ടിക്കിൾ 234
(ഡി) ആർട്ടിക്കിൾ 324

40. ‘അടുക്കള കാബിനറ്റ്’ എന്ന പ്രതിഭാസം നിലവിലുണ്ട്-
(എ) ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, റഷ്യ
(ബി) ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, ബ്രിട്ടൻ
(സി) ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്
(ഡി) ഇന്ത്യ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി

41. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തെ ശരിയായി നിർവചിക്കുന്നത്?
(എ) നിയമങ്ങളുടെ നിയമസാധുത വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കോടതികളുടെ അധികാരം
(ബി) വിവിധ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കോടതികളുടെ അധികാരം
(സി) സർക്കാരിന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കോടതികളുടെ അധികാരം
(ഡി) രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കോടതികളുടെ അധികാരം

42. ഭരണഘടന അനുസരിച്ച്, അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്ന് എടുത്തുകളയാൻ കഴിയില്ല?
(എ) സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം
(ബി) സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം
(സി) വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം
(ഡി) മീറ്റിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം

43. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല?
(എ) ജുഡീഷ്യറിയെ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക
(ബി) സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം
(സി) പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുക
(ഡി) അന്തർദേശീയ തർക്കങ്ങൾ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

44. ദേശീയ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ കമ്മിഷന്റെ വിഭജനം പാസ്സാക്കി
(എ) 69-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം
(ബി) 79-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം
(സി) 89-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

45. ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
(എ) ജനസംഖ്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച
(ബി) രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലെ അഴിമതി
(സി) വളരെയധികം ആളുകൾ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

46. ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി ഏകദേശം ഉപജീവനം നൽകുന്നു
(എ) ജനസംഖ്യയുടെ 40%
(ബി) ജനസംഖ്യയുടെ 50%
(സി) ജനസംഖ്യയുടെ 60%
(ഡി) ജനസംഖ്യയുടെ 80%

47. ‘ഹരിത വിപ്ലവം’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
(എ) മൺസൂൺ വിപ്ലവം
(ബി) പുതിയ കാർഷിക തന്ത്രം
(സി) പുതിയ കാർഷിക ഉൽപാദന നയം
(ഡി) പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം

48. ക്രെഡിറ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ പ്രക്രിയ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
(എ) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(ബി) വികസന ബാങ്കുകൾ
(സി) വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ
(ഡി) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

49. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വ്യാവസായിക നയം (എൽപിജി) അവതരിപ്പിച്ച വർഷം
(എ) 1990
(ബി) 1991
(സി) 1992
(ഡി) 1993

50. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സംരംഭം
(എ) ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്
(ബി) സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
(സി) ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
(ഡി) ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്