Malayalam GK Model Questions and Answers

1. “ദാരിദ്ര്യവും അൺ-ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും” എഴുതിയത്
(എ) രാജാ റാംമോഹൻ റോയ്
(ബി) ദാദാഭായ് നവറോജി
(സി) ആർ പി ദത്ത്

2. ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ അവഗണിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ താമസിക്കുന്ന ഭൂവുടമകളെ വിളിച്ചു
(എ) കടബാധ്യതയുള്ള ഭൂവുടമകൾ
(ബി) മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഭൂവുടമകൾ
(സി) ഹാജരാകാത്ത ഭൂവുടമകൾ

3. പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റും വിളിച്ചു
(എ) ജമീന്ദാരി സെറ്റിൽമെന്റ്
(ബി) മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെന്റ്
(സി) ഇൻക്ലൂസീവ് സെറ്റിൽമെന്റ്

4. റയോത്വാരി സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്
(എ) ഭൂവുടമകൾ
(ബി) ഗ്രാമം
(സി) കർഷകർ

5. ഹണ്ടർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് വർഷത്തിലാണ്
(എ) 1881
(ബി) 1882
(സി) 1883

6. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്നാകാർട്ട ആയിരുന്നു
(എ) വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച്
(ബി) മക്കാലെ മിനിറ്റ്
(സി) കോത്താരി കമ്മീഷൻ

7. സെറാംപൂർ കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു
(എ) വില്യം ബെന്റിങ്ക്
(ബി) വില്യം കാരി
(സി) വെല്ലസ്ലി

8. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരകർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്
(എ) ആംഗ്ലീഷുകാർ
(ബി) ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ
(സി) പരിഷ്കരണവാദികൾ

9. ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ അതിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
(എ) സ്റ്റീൽ വ്യവസായം
(ബി) തേയില വ്യവസായം
(സി) കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം

10. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾ തകരുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെട്ടു
(എ) സമ്പത്തിന്റെ ചോർച്ച
(ബി) വ്യവസായങ്ങളുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം
(സി) ഡി-ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ

11. ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വ്യവസായം സ്ഥാപിച്ചത്
(എ) 1907
(ബി) 1909
(സി) 1912

12. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൂട്ട് മിൽ സ്ഥാപിച്ചത്
(എ) റിഷ്ര
(ബി) മുംബൈ
(സി) കൽക്കട്ട

13. ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നത്
(എ) 1853
(ബി) 1855
(സി) 1857

14. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം
(എ) 1857
(ബി) 1858
(സി) 1859

15. “ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ്” എന്ന പദവി ലഭിച്ചത്
(എ) മഹാത്മാഗാന്ധി
(ബി) ബി.ആർ. അംബേദ്കർ
(സി) രാജാ റാംമോഹൻ റോയ്

16. “വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക” എന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു
(എ) ആര്യസമാജം
(ബി) ബ്രഹ്മസമാജം
(സി) രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ

17. സതി നിർത്തലാക്കി
(എ) 1818
(ബി) 1826
(സി) 1829

18. 1857-ലെ കലാപത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നേതാവ്
(എ) താന്തിയ ടോപ്പ്
(ബി) റാണി ലക്ഷ്മി ബായി
(സി) ബഹദൂർ ഷാ II

19. ഗാന്ധിയുടെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഒരു സമരമായിരുന്നു
(എ) ഇൻഡിഗോ തൊഴിലാളികൾ
(ബി) മിൽ തൊഴിലാളികൾ
(സി) വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾ

20. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻഗാമിയായിരുന്നു
(എ) ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ
(ബി) ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സൊസൈറ്റി
(സി) ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്

Quiz Objective Papers
Practice Papers Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Question
MCQs Model Papers

21. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് തീവ്രവാദി അല്ലാത്തത്?
(എ) ബാലഗംഗാധര തിലക്
(ബി) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
(സി) ഡബ്ല്യു.സി. ബാനർജി

22. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത്
(എ) 1883
(ബി) 1885
(സി) 1888

23. ദേശീയവാദ ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയത പ്രധാനമായും പരാമർശിക്കുന്നു
(എ) ഭൂവുടമകളും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള വർഗീയ വിഭജനം
(ബി) ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിലുള്ള വർഗീയ വിഭജനം
(സി) ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വർഗീയ വിഭജനം

24. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പ്രധാന സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ആയിരുന്നു
(എ) സി.പി.ഐ.യും സി.എസ്.പി
(ബി) സി.പി.ഐ.യും സി.പി.എം
(സി) സി.എസ്.പി.യും ഐ.എൻ.സി

25. ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനായിരുന്നു
(എ) അരബിന്ദോ ഘോഷ്
(ബി) എം.എൻ. റോയ്
(സി) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

26. 1909-ൽ പാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലുകളുടെ നിയമം
(എ) മോർലി-മിന്റോ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
(ബി) മൊണ്ടേഗ്-ചെംസ്ഫോർഡ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ
(സി) പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു

27. പ്രവിശ്യകളിലെ ഭരണാധിപത്യം നിർത്തലാക്കി
(എ) 1909-ലെ നിയമം
(ബി) 1919-ലെ നിയമം
(സി) 1935-ലെ നിയമം

28. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
(എ) ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ്
(ബി) ഫ്രോണ്ടിയർ ആർമി
(സി) ആത്മസാക്കി

29. മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിതമായത്
(എ) 1905
(ബി) 1906
(സി) 1907

30. സ്വതന്ത്ര പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു
(എ) മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്
(ബി) ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ
(സി) എം.എ. ജിന്ന

31. പാർലമെന്റിന്റെ മുടന്തൻ സമ്മേളനം എന്നാണ്
(എ) ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം
(ബി) ലോക്‌സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ അവസാന സമ്മേളനം
(സി) അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം
(ഡി) ഒരു ബില്ലും പാസാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം

32. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?
(എ) യഥാർത്ഥവും ജനപ്രിയവും
(ബി) ശീർഷകവും ഡി-ജ്യൂറും
(സി) ഭരണഘടനാപരവും നാമമാത്രവും
(ഡി) രാഷ്ട്രീയവും നാമമാത്രവും

33. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
(എ) നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ച നടപടിക്രമം
(ബി) നിയമപരമായ നടപടിക്രമം
(സി) നിയമവാഴ്ച
(ഡി) മുൻവിധികളും കൺവെൻഷനുകളും

34. ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം?
(എ) വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നു
(ബി) എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
(സി) ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു
(ഡി) രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മതം വേർപെട്ടതാണ്

35. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് പട്ടികയിലാണ് ‘ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണവും കുടുംബാസൂത്രണവും’ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
(എ) കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്
(ബി) അവശിഷ്ട പട്ടിക
(സി) യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
(ഡി) സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ്

36. ‘രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള മുൻഗണനയിൽ ഒരാളുടെ മതസമൂഹത്തോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
(എ) പ്രാദേശികവാദം
(ബി) മതഭ്രാന്ത്
(സി) വർഗീയത
(ഡി) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

37. 1950-ലെ ഭരണഘടനയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്?
(എ) അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം
(ബി) സ്വത്തിലേക്കുള്ള അവകാശം
(സി) ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശം
(ഡി) വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം

38. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം
(എ) 1895
(ബി) 1885
(സി) 1875
(ഡി) 1892

39. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ പഞ്ചായത്തിരാജ് സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമിതി?
(എ) ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി
(ബി) ജിവികെ റാവു കമ്മിറ്റി
(സി) എൽഎം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി
(ഡി) അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

40. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ (NHRC) എക്സ്-ഓഫീഷ്യോ അംഗമല്ലാത്തത്?
(എ) ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ
(ബി) പട്ടികവർഗക്കാർക്കും പട്ടികജാതിക്കാർക്കുമുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ
(സി) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ
(ഡി) യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) ചെയർമാൻ

41. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഭേദഗതിയാണ് എസ്‌സി, എസ്ടികൾക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബോഡികളായി വിഭജിച്ചത്?
(എ) 88-ാം ഭേദഗതി
(ബി) 89-ാം ഭേദഗതി
(സി) 90-ാം ഭേദഗതി
(ഡി) 91-ാം ഭേദഗതി

42. സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനാര്?
(എ) ഗവർണർ
(ബി) മുഖ്യമന്ത്രി
(സി) സ്പീക്കർ
(ഡി) ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ

43. ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ ഒരു അംഗ ബോഡിയായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്
(എ) 1989
(ബി) 1990
(സി) 1991
(ഡി) 1992

44. ‘ആന്തരിക അസ്വസ്ഥത’യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ്?
(എ) 1962-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
(ബി) 1971-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
(സി) 1975-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
(ഡി) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

45. മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ലക്ഷ്യം വച്ചാണ്
(എ) രാജ്യത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുക
(ബി) ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകുക
(സി) ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കൽ
(ഡി) സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക

46. ദ്രുത വ്യാവസായികവൽക്കരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചു
(എ) ആദ്യ പദ്ധതി
(ബി) രണ്ടാം പദ്ധതി
(സി) അഞ്ചാം പദ്ധതി
(ഡി) ഏഴാം പദ്ധതി

47. നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (NREP) ആരംഭിച്ചത്
(എ) 1980
(ബി) 1982
(സി) 2002
(ഡി) 2003

48. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി
(എ) ആദ്യത്തെ വ്യാവസായിക നയ പ്രമേയം 1950-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു
(ബി) 1970-ൽ മോണോപൊളിസ് ആൻഡ് റെസ്‌ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് (എംആർടിപി) നിയമം നിലവിൽ വന്നു.
(സി) വ്യാവസായിക നയ പ്രമേയം (1956) മഹലനോബിസ് വളർച്ചയുടെ മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
(ഡി) ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്‌ട് (ഫെമ) 1999-ൽ ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്‌റ്റിന് (ഫെറ) പകരമായി.

49. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്
(എ) സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്ക്
(ബി) പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്
(സി) ജോയിന്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്
(ഡി) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

50. രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്
(എ) കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം
(ബി) നീതി ആയോഗ്
(സി) കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ
(ഡി) ആർ.ബി.ഐ